The Buddhist Studies Network

Virtual meeting place for students of Buddhism

Nieuwe opzet werkcolleges: Tibetaans boeddhisme en Maatschappelijke thema's in boeddhisme

Waarde studenten en collega's,

 

De komende vijf jaar wil ik aan twee van de vijf boeddhisme-werkcolleges een iets andere insteek meegeven.

 

A) Wiki-werkcollege, werken met online resources

In één werkcollege -- dit jaar is dat het werkcollege Tibetaans boeddhisme -- zullen we veel gebruik maken van Wikipedia en aanverwante sites. Waar mogelijk zal de leerstof en discussie bestaan uit kritische vergelijking van informatie die beschikbaar is via Wikipedia (en andere online informatiebronnen) met wat er in academische publicaties verschijnt. De essays of term-papers zullen bestaan uit nieuw aan de Nederlandse Wikipedia toe te voegen artikelen over Tibetaans boeddhisme, of incidenteel ook het herschrijven van ontoereikende artikelen, eventueel ook uit andere talen (maar dus nooit enkel het vertalen van al bestaande wiki's). Het toeval wil dat Tibetaanse religies thans een vrijwel nog virginaal terrein vormen op de Nederlandstalige Wikipedia. De artikelen gaan uiteraard pas online nadat de papers beoordeeld zijn, mede na discussie ervan in de werkgroep.

     In het eerste college zullen we ook enige aandacht besteden aan formele en procedurele aspecten van het aanmaken van Wiki's (waarschijnlijk via een gastoptreden).

     Dit werkcollege is uiteraard eerst en vooral gericht op het verwerven van vakinhoudelijke kennis (dit jaar dus op het gebied van het Tibetaanse boeddhisme) en op het ontwikkelen van algemenere academische vaardigheden, zoals het kritisch vergaren en presenteren van informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Maar het werkcollege is nadrukkelijk mede gericht op het leren omgaan met online beschikbare bronnen van informatie, die door hun gemakkelijke toegankelijkheid in toenemende mate in het centrum van de informatievoorziening zijn komen te staan -- for better or for worse -- en vooral ook op het evalueren en verifiëren daarvan, middels literatuurstudie, kritisch onderzoek en reflectie, ook in teamverband. Daarnaast doet men uiteraard ook enige ervaring op met kennisdisseminatie en kennisvalorisatie: zoals het 'vertalen' van academische kennis en inzichten naar populariserende fora en het anderszins ten nutte maken daarvan binnen niet-academische contexten. Men krijgt ook enig inzicht in sociologische aspekten van de groei, verspreiding, en selectie van kennis, en de economie daarvan.

 

B) Werkcollege op verzoek

Een ander werkcollege -- dit jaar zal dat Maatschappelijke thema's in boeddhisme zijn -- staat nadrukkelijk open voor suggesties van individuele deelnemers. Ik zal in dit werkcollege, in overleg met studenten, zoveel als mogelijk proberen in te gaan op vragen die er bij deelnemers leven. Zo kan eenieder, in overleg met de docent, relevante subthema's, literatuur en boeddhistische bronteksten voor bespreking aandragen. Als het in dit verband niet al te zeer voor de hand zou liggen, zou ik het wel een 'lege' cursus willen noemen.

     Het is met het oog op de benodigde voorbereiding uiteraard wenselijk om een en ander zo vroeg mogelijk met de docent te bespreken. Dat kan door het toevoegen van commentaar aan deze discussie, dat kan ook door offline contact op te nemen.

 

M.v.g.,

 

 

 

Henk Blezer

 

Docent boeddhisme

Tags: online, resources, werkcollege, wikipedia

Views: 141

Reply to This

Replies to This Discussion

Wikipedia en boeddhologie

Over de relatie tussen die twee een interessant artikel van A. Charles Muller,

onder de titel "Wikipedia and the Matter of Accountability"

Het begint als volgt: "For what is probably a large majority of web users, Wikipedia is simply wonderful, as a ready source of up-to-date information, reflecting the fact that the large majority of web surfers belong to the “end user” category. For persons like myself, however, who are involved in the development of rigorous, responsible, and original online reference materials, Wikipedia is like a cancer growing on the Internet, silently and anonymously leeching off the creative work from web pages developed by artists and intellectuals."

Het hele artikel te vinden onder http://www.acmuller.net/wikipedia.html

 

Dit neemt niet weg dat de voorgenomen werkwijze didactisch heel vruchtbaar kan zijn

 

Joop

 

 

 

 

Bedankt, Joop, voor de verwijzing.

Ben vertrouwd met de positie van Charles Muller en meen het artikel ook al ergens gezien te hebben. Er is al heel lang discussie over de voor- en nadelen van Wikipedia en er is ook wel met enige regelmaat aandacht voor in de media (via documentaire, achtergrond-items e.d.).

Inderdaad, Wikipedia is in academische kringen vaak niet erg geliefd, en wellicht om goede redenen. Feit is toch dat veel gebruikers in toenemende mate op on-line resources zoals Wikipedia vertrouwen; ook studenten voor hun essays ...

Daarom lijkt het me verstandig in één van de werkcolleges hier (mede) aandacht aan te besteden, om na te denken over wat 'kennis' eigenlijk is, waar zij vandaan komt, hoe betrouwbaar zij is, en wat de precieze toepassingsgebieden van de verschillende vormen die aangeboden worden zijn (Wikipedia, 'handboek', 'wetenschappelijke artikel' etc.), en speciaal dus om te proberen meer inzicht in de vorming en verspreiding van kennis op Internet te krijgen.

Misschien dat het daardoor in de toekomst gemakkelijker wordt om verantwoord met Wikipedia en andere formaten van kennis en informatie om te gaan (bijvoorbeeld door inzicht in hoe die wiki's eigenlijk tot stand gekomen zijn, waar ze voor bedoeld zijn, en wat ze in die opzichten dus 'waard zijn') en er dus zo nuttig mogelijk gebruik van te maken; maar ook om de vertaalslag van wetenschappelijk werk naar brede kennisdisseminatie te kunnen maken, en waar mogelijk misschien zelfs een steentje bij te dragen aan meer betrouwbare informatie op Wikipedia.

 

M.v.g., Henk Blezer

Reply to Discussion

RSS

© 2017   Created by Henk Blezer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service