The Buddhist Studies Network

Virtual meeting place for students of Buddhism

Resultaten NPO Enquête Boeddhisme in Nederland

[NB. deze link is geplaatst n.a.v. een vraag van dhr Gijsen naar de laatste stand van zaken rond dit rapport, geplaatst bij de 'discussie' "Verslag uit het veld". Die bijdrage is inmiddels door dhr Gijsen verwijderd, evenals de hier door hem later weer over toegevoegde discussie (ik heb mijn reacties op beide 'discussies' ook verwijderd).

 

Gisteren, op 15 juli dezes, heb ik contact gehad met drs Paul Hek, de onderzoeker bij NPO (de Nederlandse Publieke Omroep) die betrokken was bij de totstandkoming van dit rapport. Waarschijnlijk is dit de laatste versie van het rapport. De rechten hiervan rusten bij de opdrachtgever, de BOS; ik zal de status van dit document daarom bij de BOS definitief verifiëren. TOEVOEGING HB - 16 juli 2010]

 

Dit is de definitieve versie van het rapport, beschikbaar gesteld door Gertjan Mulder, Algemeen Directeur van de BOS: Resultaten Enquête Boeddhisme in Nederland - definitief [HB, 29 juli 2010].

 

Een kort chronologisch overzicht van voorafgaande schattingen van aantallen Nederlandse boeddhisten:

 

  • Bij de volkstelling van 1971 werden er 900 boeddhisten in Nederland aangetroffen.
  • Vlak voor 1990 schatte Victor van Gemert, in Boeddhisme in Nederland (Nijmegen 1990), het totale aantal Nederlandse boeddhisten op 16.600; 4.000 daarvan zouden zogenaamde 'bekeerde' Nederlandse boeddhisten zijn (niet zo'n heel gelukkige term overigens).
  • Een werkgroep ‘Aanvraag Zendmachtiging Boeddhistische Omroep’ van de BUN (de Boeddhistische Unie Nederland), onder leiding van (toen nog) Drs Aad Verboom (nu inmiddels Dr), raamt in 1996 het totale aantal Nederlandse boeddhisten op 33.000, waarvan 20.000 'ethnische' (ook niet zo'n gelukkige term) en 13.000 'bekeerde' boeddhisten. Deze raming staat, zoals de naam van de werkgroep al aangeeft, vrijwel geheel in het teken van een poging een zendmachtiging voor de BOS (de Boeddhistische Omroep Stichting) aan te vragen. De meeste van de navolgende ramingen staan eveneens in dit grotere kader.
  • Bij het naderen van het nieuwe millennium heeft de BUN -- die in die tijd onder voorzitterschap van Prof.dr Johan Niezing stond -- een totaal aantal van 125.000 boeddhisten becijferd, hetgeen nu niet alleen formele boeddhisten (zeker in laat-moderne context is dit een moeilijk te bepalen categorie) maar ook mensen met 'daadwerkelijke affiniteit' voor boeddhisme insluit.
  • Tot voor kort werden in kringen van de BUN en BOS nog aantallen van 250.000 Nederlandse boeddhisten genoemd. Dit aantal sluit weerom mensen met 'daadwerkelijke affiniteit' voor boeddhisme in.
  • In een recente zelf-evaluatie van de BOS (over de periode 2003-2007) verschijnt het totaal van 250.000 als het aantal Nederlandse boeddhisten, terwijl daar bovendien nog 1.488.000 mensen worden aangemerkt als sympathisanten of als geïnteresseerd in boeddhisme. Het totaal van de geraamde BOS aanhang zou daarmee dus dicht bij de één en driekwart miljoen komen.

 

Voor meer achtergrondinformatie over sommige van deze aantallen zie:

Boer, J.A. den (2007), Tulpenboeddhisme: Hoe het boeddhisme in Nederland wortel heeft gesc... (Lezing door drs. Jacques den Boer ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme, voorheen Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum, op zondag 18 november 2007 in het Spiritueel Centrum De Roos, Amsterdam.)

 

[NB. Ik zou in dit speciale verband, maar ook meer in het algemeen, aan willen bevelen om bij het plaatsen van discussie op deze Ning netwerksite telkens te proberen de kaders, doelstellingen, en ook de samenstelling van het netwerk in het oog te behouden bij het beoordelen wat wel en niet relevant is. Dit zal altijd een grijze marge van inschatting blijven.

 

Ik wil verder adviseren om bijdrages informatief en zakelijk te houden, en om persoonlijke oordelen over en aantijgingen aan het adres van met naam en toenaam genoemde personen en organisaties zoveel mogelijk te vermijden. Dat lijkt me meer iets voor een opiniërend podium dan voor dit netwerk.

 

Het is verder uiteraard ook verstandig om zoveel als mogelijk discretie in acht te nemen, en bijvoorbeeld terughoudend te zijn met het verspreiden van interne beleidsstukken; ook al zitten die al ergens in het publieke domein, de vraag moet dan zijn of dat in de bedoeling van de auteurs en de wet ligt en of dit netwerk, gezien zijn doelstellingen, de juiste plaats is om ze verder te verspreiden en te archiveren. TOEVOEGING HB - 16 juli 2010]

Tags: BOS, BUN, NPO, aantallen, affiniteit, boeddhisten, enquête, tulpenboeddisme

Views: 227

Reply to This

Replies to This Discussion

In een artikel van Pauline Weseman in Trouw (1 0ktober 2008) hield (inmiddels oud-) voorzitter Varamitra (Theo Alkemade) van de Boeddhistische Unie Nederland het "met een heel natte vinger" op 50.000 boeddhisten in Nederland.

In datzelfde artikel merkte Varamitra op dat "250.000 in elk geval te veel is, dat aantal zullen we op de site aanpassen naar 170.000.” Kortom, in 2008 hield de voorzitter van de BUN het op tussen de 50.000 en 170.000 boeddhisten.

Oktober 2009 stelde de BUN in de namens haar ingediende zendmachtigingsaanvraag (p. 10) dat het boeddhisme met een aanhang van 900.000 personen "de grootste religieuze stroming in Nederland na het christendom en de derde levensbeschouwelijke stroming na christendom en humanisme" is.

Reply to Discussion

RSS

© 2017   Created by Henk Blezer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service